Communicatie & Co

40 nieuwsberichten gevonden
Communicatieadviseur Noorderpark
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Noorderpark. Sinds 2005 werkt de gemeente aan de ontwikkeling en herinrichting van het Noorderpark. In 2019 is het opdrachtgeverschap van het project Noorderpark overgegaan van stadsdeel Noord naar Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) en start een nieuwe projectorganisatie aan de doorontwikkeling van het park. Er is de afgelopen jaren veel werk verzet, maar het Noorderpark is nog niet klaar. De komende jaren wordt de her...
3 dagen
Communicatieadviseur (afd. Publiek)
Voor Werkorganisatie CGM zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (afd. Publiek). Je gaat aan de slag voor de afdeling Publiek, team Klantcontact, cluster Communicatie. Je gaat je bezighouden met verschillende communicatieactiviteiten die betrekking hebben op projecten van de drie gemeenten die je in portefeuille hebt, waaronder CuijkDoet en Bedrijvenpark Laarakker. Je geeft zodoende uitvoering aan het plan van aanpak Citybranding CuijkDoet fase 3. Je hebt hierbij een coördinerende e...
3 dagen
Communicatiestrateeg
Voor de provincie Groningen zoekt Communicatie & Co een communicatiestrateeg. Binnen deze functie is het doel om gezamenlijk te komen tot een aanpak voor de verstedelijkingsopgave waar Aanpak Ring West een belangrijk onderdeel van is (verkenningsfase). Inzet daarbij is, dat het Rijk zich committeert aan deze opgave en hier ook significant financieel aan bij draagt. Hierbij ligt de opgave om het project breder te framen dan enkel een 'wegen- en asfaltproject'. De provincie denkt hierbij aan ee...
6 dagen
Communicatieadviseur Gebiedsontwikkeling
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Gebiedsontwikkeling. In eerste instantie ga je aan de slag voor Ontwikkelbuurten in Nieuw-West. Samen met de bewoners, corporaties en overige partijen wordt gekeken naar wat de prioriteiten zijn en hoe deze het beste aangepakt kunnen worden. Je zorgt in deze rol voor de uitvoering van de communicatiestrategie, in samenspraak met het communicatieteam en met in- en externe betrokken partijen. Je schrijft communicatiepla...
1 week
Communicatieadviseur Omgevingswet en participatie
Voor de gemeente Wijdemeren zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Omgevingswet en participatie. Je gaat aan de slag voor de projectorganisatie implementatie Omgevingswet. Je eerste focus ligt bij de omgevingsvisie. Hiervoor is al een basis participatie- en communicatieplan ontwikkeld. Vanwege de Coronamaatregelen moet dit plan tegen het licht worden gehouden en inventieve aanvullende manieren worden gezocht om de inwoners optimaal te kunnen betrekken in het participatietraject. Naa...
1 week
Woordvoerder Gedeputeerde Staten
Voor de provincie Noord-Brabant zoekt Communicatie & Co een woordvoerder Gedeputeerde Staten. Je komt te werken binnen het programma Ondersteuning Bestuur en Management en je gaat aan de slag met de portefeuille vrije tijd, cultuur, sport, bestuur en veiligheid. Je bent verantwoordelijk voor de mediastrategie en de positionering van de bestuurder en de portefeuille. Je adviseert over communicatieve en bestuurlijke aspecten (o.a. bij de besluitvorming van complexe en politiekgevoelige onderwer...
1 week
Communicatie coördinator 'groen, gezond en in beweging'
Voor "groen, gezond en in beweging Nijmegen" zoeken wij een communicatie coördinator. Wij zijn "groen, gezond en in beweging Nijmegen" is een beweging met ambitie: gezonde inwoners in een gezonde stad. Een Nijmegen waarin we samen gezonde keuzes makkelijker maken voor iedereen en de gezondheidsverschillen kleiner worden. De vier kernorganisaties: RadboudUMC, gemeente Nijmegen, GGD Gelderland Zuid en Radboud Universiteit, faciliteren de beweging vanuit een kernteam (stuurgroep en procesteam)....
1 week
Communicatieadviseur innovatie
Namens de gemeente Amsterdam zoeken wij een medior communicatieadviseur innovatie. De gemeente Amsterdam zoekt een stevige medior communicatieadviseur met actuele kennis van inzet, bereik, effect, realisatie van alle soorten (gemeentelijke) communicatiemiddelen. Zelfstandig, adequate en tijdige uitvoering van communicatieadvies, -middelen en/of bijeenkomsten. Je bent samen met de andere communicatieadviseur en een communicatiestagiaire verantwoordelijk voor zowel interne als externe communica...
2 weken
Communicatieadviseur Stikstof en Natura
Voor de Provincie Utrecht zijn wij op zoek naar een ervaren Communicatieadviseur Stikstof en Natura. Binnen het IPO/provincies is een Interprovinciale programmaorganisatie stikstof (IPS) in opbouw. Onder aansturing van een ambtelijk opdrachtgever en een programmamanager wordt langs 6 inhoudelijke themalijnen invulling gegeven aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering van het stikstofdossier. Het betreft de navolgende thema’s: Natuur, Structurele aanpak stikstof, Gebiedsgerichte aanpak, Verg...
2 weken

Communicatieadviseur Omgevingswet en Duurzaamheid
Namens de gemeente Meppel zoeken wij een communicatieadviseur Omgevingswet en Duurzaamheid. De communicatieadviseur richt zich op Communicatie & Participatie in relatie tot beide programma’s. Je maakt onderdeel uit van het kernteam Omgevingswet. Communicatie & Participatie is gelinkt aan andere deelproducten van het programma Omgevingswet, waar interne dan wel externe communicatie voor nodig is. Je ondersteunt het gehele programma op het gebied van communicatie. We zoeken een creatieve en ins...
2 weken
Communicatieadviseur Waterschap
Voor de Waterschap Hollandse Delta zijn wij op zoek naar een Communicatieadviseur Waterschap. Je draagt zorg voor de vertaling van strategische communicatiedoelen in tactische doelen en operationele inzet van middelen. Je adviseert het management bij de communicatie rondom implementatie en toepassing van beleid en je adviseert over aangelegenheden op het vakgebied. Je treedt op als sparringpartner van het management voor wat betreft relevante ontwikkelingen en veranderingen en ondersteunt bes...
2 weken
Communicatieadviseur Common Ground
Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Want het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Vanuit die behoefte is Common Ground ontstaan. Je bent binnen Common Ground verantwoordelijk voor de communicatie over de verschillende componenten en oplossingen die worden gerealiseerd binnen team Core. Je onder...
2 weken
Communicatieadviseur P&O
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur P&O. Je gaat aan de slag voor de directie Personeel & Organisatieadvies en je bent zodoende het eerste aanspreekpunt. Je gaat je o.a. bezighouden met de onderwerpen Werkgeluk (vitaliteit, ARBO, gezond, veilig en prettig aan het werk), Carrière en loopbaan, P&O-beleid en actualiteiten en Interne communicatie binnen de directie P&O. Je vertaalt de organisatievraag naar een communicatieopgave en je zorgt daarbij voor dra...
3 weken
Communicatieadviseur
Voor de gemeente Roosendaal zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur. Je maakt deel uit van de groep communicatie, die uit negen collega’s bestaat. Het grootste deel van je tijd lever je communicatieondersteuning aan de projecten HUIS van Roosendaal, Groot Mariadal en de Bulkenaar. Ook ondersteun je het directieteam bij de implementatie van de 1,5 meter organisatie. Gezocht wordt een adviseur (HBO Communicatie) met drie jaar recente werkervaring in een communicatieadvies­functie. Dez...
3 weken
Allround communicatieadviseur
Voor de gemeente Schagen zoekt Communicatie & Co een allround communicatieadviseur. In deze rol adviseer je zowel bestuurders als het management, projectleiders en beleidsmedewerkers. Je wordt breed ingezet: je bedenkt o.a. een communicatiestrategie, je schrijft persberichten, je denkt mee over manieren om participatie te verbeteren en je helpt bij de organisatie van inwonersavonden. Gezocht wordt een allround adviseur (HBO) met minimaal drie jaar ervaring binnen een gemeente in het publieke...
1 maand
Strategisch communicatieadviseur (domein Ruimte)
Voor de gemeente Harderwijk zoekt Communicatie & Co een strategisch communicatieadviseur (domein Ruimte). De gemeente Harderwijk bereidt zich voor op de Omgevingswet. De implementatie loopt momenteel langs vier programmalijnen/ projecten: omgevingsvisie, omgevingsplan, DSO en Expeditie O gericht op het leren werken met de Omgevingswet. In deze rol ondersteun en adviseer je primair het kernteam Omgevingswet, bestaande uit de projectleiders en de projectmanager. Je gaat je o.a. bezighouden met ...
1 maand
Communicatieadviseur Werk en Inkomen
Voor VNG zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Werk en Inkomen. Je bent verantwoordelijk voor de communicatievisie, -strategie en het bijbehorende -plan plus de uitvoering, rekening houdend met de diverse doelgroepen binnen de gemeentelijke organisatie en de diverse stakeholders. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de samenhang met andere communicatieplannen/ -projecten en je stuurt waar nodig bij. Je werkt hierbij nauw samen met verschillende project- en programmateams, de...
1 maand
Communicatieadviseur Ruimte & Duurzaamheid
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Ruimte & Duurzaamheid. Voor het behalen van de ambities op het gebied van duurzaamheid is communicatie gericht op gedragsverandering van inwoners, ondernemers, bedrijven en organisaties nodig. Programma's zoals Klimaatneutraal, Circulair, Luchtkwaliteit, Aardgasvrij en Groen moeten ondersteund worden vanuit een samenhangende communicatiestrategie. Kanalen zoals Duurzaamo20 en Nieuwamsterdamsklimaat.nl moeten van conte...
1 maand

Communicatieadviseur programma's Verzuimaanpak en - Bijzondere Zorg
Voor De Politie zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur programma's Verzuimaanpak en - Bijzondere Zorg. Het programma Verzuimaanpak is in het leven geroepen ter ondersteuning van de staande organisatie in het terugdringen van het arbeidsverzuim. Het programma Bijzondere Zorg heeft ten doel invulling te geven aan de diverse vormen van bijzondere zorg voor medewerkers die door een arbeidsongeval of beroepsziekte deze vormen van bijzondere zorg nodig hebben. In deze rol voer je zodoende...
1 maand
Communicatieadviseur Staf Politiedienstencentrum
Voor het Politiedienstencentrum (PDC) zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Staf Politiedienstencentrum. In deze rol til je de PDC-communicatie naar een hoger niveau. Naar gerichte, samenhangende, eerlijke, open en transparante communicatie t.b.v. het behouden en het verbeteren van de reputatie van het PDC binnen de politieorganisatie. Je houdt je o.a. bezig met interne communicatie, verandercommunicatie, corporate communicatie en publieksvoorlichting. Werkzaamheden betreffen bijvo...
1 maand
Communicatieadviseur (intern)
Voor TenneT zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (intern). Voor de nieuwe Human Resource afdeling People word je een belangrijke schakel op het gebied van de in- en externe communicatie ter ondersteuning van het veranderingsprogramma voor de komende 2 jaar. Je zet de messaging- en contentstrategie uit dat alle HR-gebieden omvat (talentacquisitie, leren en ontwikkeling, beloningen en voordelen en HR-strategie en analyse). Je ontwikkelt, levert, evalueert en rapporteert over in- en ...
1 maand
Communicatieadviseur (People)
Voor TenneT zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (People). Voor de nieuwe Human Resource afdeling People word je een belangrijke schakel op het gebied van de in- en externe communicatie ter ondersteuning van het veranderingsprogramma voor de komende 2 jaar. Je zet de messaging- en contentstrategie uit dat alle HR-gebieden omvat (talentacquisitie, leren en ontwikkeling, beloningen en voordelen en HR-strategie en analyse). Je ontwikkelt, levert, evalueert en rapporteert over in- en ...
1 maand
Communicatieadviseur Stikstof
Voor de provincie Overijssel zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Stikstof. Je zorgt dat in de opstartfase bij de stikstofaanpak een passende communicatiestrategie/ -plan wordt opgezet, zowel op provinciaal (programma) niveau als per gebied -passend bij de politiek-bestuurlijke context, de diversiteit aan stakeholders en de dynamiek. Je stemt hiertoe af met de woordvoerder van de coördinerend portefeuillehouder, communicatieadviseurs van andere programma’s, de andere leden van het...
1 maand
Programmamanager Communicatie en Deskundigheidsbevordering
Voor de Bevolkingsonderzoek Oost zoekt Communicatie & Co een programmamanager Communicatie en Deskundigheidsbevordering. Als programmamanager ben je volwaardig lid van het OMC team. Je gaat je voor de twee portefeuilles Communicatie en Deskundigheidsbevordering bezighouden met het beleid, de uitvoering, incidenten en voorlichting. Werkzaamheden zijn o.a. het volgen van in- en externe ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op de wijze waarop het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker m...
1 maand
Communicatieadviseur Omgevingswet en -Visie
Voor de provincie Groningen zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Omgevingswet en -Visie. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de communicatie- en participatiestrategie voor het traject van de Omgevingsvisie. Daarbij zorg je voor een blijvend actuele stakeholderanalyse die aansluit op de fase en het doel van het project. Je verzorgt de communicatie en voorlichting voor relevante stakeholders in relatie tot het programma/ project. Je bedenkt creatieve communicatieacties e...
1 maand
Communicatieadviseur (arbeidsmarkt - en interne communicatie)
Voor de gemeente Oosterhout zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (arbeidsmarkt - en interne communicatie). Je geeft concreet handen en voeten aan de arbeidsmarktcommunicatie en ondersteunt de interne communicatie. Verder begeleid je de productie van communicatiemiddelen en je bereidt deze voor. Ook leg je verbinding met communicatieactiviteiten van collega’s waar nodig. En je zorgt ervoor dat de vaste collega’s op een rijdende trein kunnen stappen, als jouw ondersteuning tot een e...
2 maanden
Communicatieadviseur (Bouwen aan de toekomst)
Voor de gemeente Oosterhout zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (Bouwen aan de toekomst) Je neemt tijdelijk projecten waar voor het strategische communicatiethema Bouwen aan de toekomst, waarin o.a. Wonen en Spelen een plek hebben. Je zorgt ervoor dat het verhaal over Bouwen aan de toekomst verteld wordt aan inwoners en andere doelgroepen. Je adviseert projectleiders en bestuurders over communicatie in o.a. woningbouwprojecten en je begeleidt de productie van communicatiemiddelen...
2 maanden

Pagina's

Abonneren op Communicatie & Co